ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เป็นที่เข้าใจกันดีว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง เงื่อนไข นโยบายในการใช้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

เพื่อเข้าใจถึงข้อตกลงและเงื่อนไข ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านได้เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง เงื่อนไขและนโยบายเหล่านี้โดยไม่จำกัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อจะได้เข้าใจการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของบริษัท

2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เราอาจมีการแก้ไขและ/ หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อบังคับทางกฏหมาย กรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

3. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์ อันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์ภาพและเสียง ถือเป็นทรัพย์สินของเรา เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน อาจนำไปใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า (การดาวน์โหลด การทำซ้ำ) โดยไม่ต้องขออนุญาต

การดัดแปลง แปล ตัดต่อหรือดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ กับเนื้อหาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บจก.ไอเดียล แอพโพรช เสียก่อน

ห้ามไม่ให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้า โลโก้และ/ หรือตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ในเครือ บจก. ไอเดียล แอพโพรช ไปใช้ในทางมิชอบผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมายแพ่งและ/หรือกฎหมายอาญา

4. ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนไซต์นี้ บจก. ไอเดียล แอพโพรช ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ จึงไม่รับประกันหรือรับผิดชอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ เราให้ความระมัดระวังในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ที่นำเสนอบนไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อรายละเอียดความถูกต้อง สมบูรณ์และ/ หรือคุณภาพของข้อมูล ดังกล่าวได้

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้วยตัวท่านเอง

บจก.ไอเดียล แอพโพรช ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่นำเสนอบนไซต์นี้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใดกรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวท่านเอง

บจก.ไอเดียล แอพโพรช ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์และการดาวน์โหลดข้อมูล ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยง โดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

บจก.ไอเดียล แอพโพรช ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับไฟล์ข้อมูลฮาร์ดแวร์และ/ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

5. การสั่งซื้อสินค้า

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านไซต์นี้ (แพลตฟอร์ม) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกใช้บังคับ บจก.ไอเดียล แอพโพรช

ทั้งนี้ บจก.ไอเดียล แอพโพรช สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ (แพลตฟอร์ม) แล้ว

การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายาม ตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งซื้อใดๆ

ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับ ลูกค้าดังกล่าว

สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อขายนี้คือ เงินบาทไทย

ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใดๆ เกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี)) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยว พันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่ โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

6. ราคาของสินค้า

ราคาขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม) โดยราคาของสินค้าได้รวมค่าภาษี 7% ตามกฎหมายกำหนด

ภาษี: ราคาของสินค้าที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

7. การชำระเงิน

ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่ถูกกำหนดอยู่บนไซต์ ไม่สามารถเป็นอื่นได้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กำหนดไว้บนไซต์ (แพลตฟอร์ม)

วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้

การคืนเงินที่ชำระ:

(ก) การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินสดเมื่อส่งมอบ การคืนเงินให้ทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลทั้งนี้เมื่อได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา

(ข) เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน

(ค) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว

(ง) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

8. การคืนสินค้า ภายใน 60 วัน

เงื่อนไขของการสินค้า: อาการเเพ้จากการใช้สินค้า โดยมีอาการดังตัวอย่างเช่น อาการบวม อาการแสบคืน อาการคัน เป็นต้น

ขั้นตอนการคืน

(1) ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร: 02-736-2280 หรือ Line: CS0922838000 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า

(2) กรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าสินค้าคืน และสาเหตุของการคืนสินค้า หรือรูปถ่าย(ถ้ามี)

โดยส่งอีเมลมาที่: customer@aquaplus.co.th เพื่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อกลับ

(3) หลังจากได้รับการติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะแจ้งให้ท่านส่งคืนสินค้าภายใน 7 วัน มาตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ไอเดียล แอพโพรช เลขที่ 2 ซ.กรุงเทพกรีฑา 19 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(3.1) พร้อมแนบใบเสร็จตัวจริงจากร้านค้า หรือบิลเงินสดที่ได้รับจากพนักงานขาย หรือ หลักฐานการชำระสินค้า และสำเนาบัตรประชาชน

(4) อควาพลัส ซีรี่ส์ จะโอนค่าสินค้าคืนให้ท่าน 100% ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากได้รับพัสดุและเอกสารครบถ้วน

อควาพลัส ซีรี่ส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า หากเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ครบถ้วน


9. สำหรับ SkinCare Quiz

เงื่อนไขและข้อตกลงของ SkinCare Quiz สำหรับการรับสินค้าขนาดทดลอง หรือ  Freetester (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Freetester) จะมีเงื่อนไขในการจัดส่งดังต่อไปนี้

(1).ในกรณีที่ลูกค้ารับเฉพาะ Freetester จะมีค่าจัดส่ง 60 บาท 

(2).ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกมูลค่ามากกว่า 500 บาท และมีความประสงค์ต้องการ Freetester จะไม่มีค่าจัดส่ง

(3).บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และของ Freetester ที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 (4).บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุด SkinCare Quiz นี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  

ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้